Werke nach Hoboken

V Streichtrios

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII | XXIX | XXX | XXXI | XXXII

Hoboken GruppeHoboken Gruppe ZusatzHoboken NummerHoboken Nummer ZusatzTitelTonartDatierung
V1StreichtrioE-Dur1757
V2StreichtrioF-Dur1757/59
V3Streichtrioh-mollJuni-Dez. 1761
V4StreichtrioEs-Dur1757/60
V5StreichtrioH-Dur1760/61
V6StreichtrioEs-DurJuni-Dez. 1761
V7StreichtrioA-DurJuni-Dez. 1761
V8StreichtrioB-DurJuni-Dez. 1761
V9StreichtrioEs-Dur(Frühjahr) 1762
V10StreichtrioF-Dur1758/60
V11StreichtrioEs-Dur1760/61
V12StreichtrioE-Dur(Frühjahr) 1763
V13StreichtrioB-DurAug.-Dez. 1763
V14Streichtrioh-moll1762
V15StreichtrioD-DurJuni-Dez. 1761
V16StreichtrioC-Dur(Frühjahr) 1763
V17StreichtrioEs-Dur1760/61
V18StreichtrioB-Dur1757/59
V19StreichtrioE-Dur1760/61
V20StreichtrioG-Dur1758/60
V21StreichtrioD-Dur2. Hälfte 1764
VD3StreichtrioD-Dur
VF1StreichtrioF-Dur
VG1StreichtrioG-Dur
VA2StreichtrioA-Dur
VA3StreichtrioA-Dur
VD1StreichtrioD-Dur
VB1StreichtrioB-Dur
VG3StreichtrioG-Dur
VG4StreichtrioG-Dur
VC3StreichtrioC-Dur
VC2StreichtrioC-Dur
VC1StreichtrioC-Dur
VC4StreichtrioC-Dur
VC5StreichtrioC-Dur
VEs4StreichtrioEs-Dur
VC6StreichtrioC-Dur
VC7StreichtrioC-Dur
VC8StreichtrioC-Dur
VD4StreichtrioD-Dur
VEs2StreichtrioEs-Dur
VEs3StreichtrioEs-Dur
VEs5StreichtrioEs-Dur
VEs11StreichtrioEs-Dur
VE2StreichtrioE-Dur
VF7StreichtrioF-Dur
VG5StreichtrioG-Dur
VB3StreichtrioB-Dur
VB4StreichtrioB-Dur
VEs1StreichtrioEs-Dur
VG2StreichtrioG-Dur
VA1StreichtrioA-Dur
VEs9StreichtrioEs-Dur